HOME / スキル / 減気攻撃

スキル/減気攻撃

スキル一覧

スキル系統発動スキル効果
減気攻撃+10スタミナ奪取打撃属性攻撃の疲労効果を強化(1.2倍)
装飾品
名称効果スロット素材